Vedtægter

Vedtægter for Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe. Foreningen har hjemsted i Gladsaxe.

§ 2. Formål

Stk. 1 Foreningen skal ansætte og fungere som arbejdsgiver for en lokal grøn guide.

Stk. 2 Foreningen skal oplyse om og inspirere til initiativer for miljø og bæredygtighed i kommunen.

Stk. 3 Foreningen skal arbejde for:
• at nedbringe den samlede miljøbelastning i Gladsaxe.
• at motivere borgerne i Gladsaxe til en bæredygtig livsstil.
• at oplyse om og bidrage til en lokal, national og global bæredygtig udvikling.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1 Alle, som arbejder aktivt for et bedre miljø og en bæredygtig udvikling i regi af Lokal Agenda 21 i Gladsaxe, og som kan tilslutte sig foreningens formål (jf. §2), kan være medlemmer i foreningen.

Stk. 2 Alle medlemmer indkaldes regelmæssigt til fællesmøder, som også annonceres på den grønne guides hjemmeside. Fællesmøderne er åbne for alle.

Stk. 3 Der tages referat fra fællesmøderne. Referatet tilsendes medlemmerne og øvrige interesserede samt offentliggøres på hjemmesiden.

Stk. 4 Bestyrelsen fører en liste over foreningens medlemmer.

§ 4. Stemmeberettigede og valgbare (aktive) medlemmer

Stk. 1 Alle bosiddende i Gladsaxe eller med kolonihave i Gladsaxe kan deltage som stemmeberettigede og valgbare medlemmer i foreningens generalforsamling, hvis pågældende medlem har deltaget i mindst seks arrangementer i regi af Lokal Agenda 21 i Gladsaxe, herunder fællesmøder, offentlige arrangementer, arbejdsopgaver i en af aktivgrupperne, eller en kombination heraf, i de foregående 12 måneder.

Stk. 2 Bestyrelsen fører en liste over stemmeberettigede ud fra referaterne fra fællesmøderne (§3, stk. 3), gruppernes indberetninger (§5, stk. 2) og deltagerliste for aktive medlemmer ved offentlige arrangementer.

§ 5. Aktivgrupper

Stk. 1 Der skal mindst to aktive personer til for at være en gruppe under Lokal Agenda 21 i Gladsaxe. Hver gruppe skal arbejde i overensstemmelse med foreningens formål (§2), og oprettelsen af nye grupper godkendes af bestyrelsen (jf. §7 stk. 5) efter at gruppen skriftligt har oplyst om aktivgruppens formål og sammensætning herunder kontaktperson.

Medlemskab af foreningen er ikke nødvendigt for at deltage i arbejdet i aktivgrupperne.

Stk. 2 Alle grupper skal skriftligt oplyse navn og adresse på gruppens aktive samt opgive en kontaktperson til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen eller ved ændringer i gruppens sammensætning.

Stk. 3 Alle aktivgrupper under Lokal Agenda 21 i Gladsaxe skal løbende orientere om deres arbejde på fællesmøderne.

Stk. 4 Hvis en aktivgruppe af bestyrelsen ikke skønnes at opfylde de nævnte betingelser, opfordres gruppen til at redegøre for sin eksistensberettigelse på et fællesmøde med mindst 1 måneds varsel. Sker dette ikke betragtes gruppen som opløst. Hvis et simpelt flertal af de deltagere i fællesmødet, som er aktive i de andre aktivgrupper, ikke kan acceptere redegørelsen, betragtes aktivgruppen ligeledes som opløst.

Stk. 5 Aktivgruppens eventuelle materiel eller formue tilfalder foreningen.

Stk. 6 Aktivgruppen fastlægger selv sin arbejdsmåde og bestemmer selv deres aktiviteter.

Stk. 7 Alle aktivgrupper skal orientere generalforsamlingen om deres aktiviteter.

Stk. 8 En aktivgruppe eller enkeltperson i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe kan kun udtale sig i sit eget navn.

§ 6. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal og er åben for alle, men kun aktive medlemmer (jf. 4 stk. 1) er stemmeberettigede og valgbare.

Bestyrelsen fører en liste over samtlige medlemmer (jf. §3) og stemmeberettigede og valgbare (jf. §4), som bruges som udgangspunkt for registrering af deltagerne i generalforsamlingen.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes gennem omtale i mindst en af de lokale ugeaviser samt i kalenderen på guidens hjemmeside og via mails til de, der har tilmeldt sig informationsmails. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såfremt et flertal af bestyrelsen eller 2/3 af de aktive medlemmer (jf. 4 stk. 1) finder det nødvendigt. Indkaldelse sker med samme frist som til ordinær generalforsamling.

Stk. 4. Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Den grønne guide og foreningens formand aflægger beretning.
3. Alle aktive grupper giver en kort orientering om deres aktiviteter. En gruppe kan vælge at informere den grønne guide eller formanden, således at deres orientering kan indgå under pkt. 2.
4. Fremlæggelse af regnskab og budget.
5. Indkomne forslag. Forslag skal være foreningens formand i hænde senest 1. april. Forslag offentliggøres sammen med indkaldelsen.
6. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen er på 7 medlemmer, der vælges som følger:
a. Der vælges formand på lige år
b. Der vælges næstformand på ulige år
c. Der vælges kasserer på ulige år
d. Der vælges 2 medlemmer på lige år
e. Der vælges 2 medlemmer på ulige år
7. Valg af kritisk revisor.
8. Eventuelt

Dertil kommer, at et opbyggeligt oplæg om bæredygtighed i bredeste forstand placeres på et passende tidspunkt i dagsorden.

§ 7. Foreningens bestyrelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen af og blandt foreningens aktive medlemmer (jf. §4).

Stk. 2. Formanden tegner foreningen. Dele af denne kompetence kan af bestyrelsen videregives til andre medlemmer af bestyrelsen og til den grønne guide.

Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden og organisering.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for:
• at påse, at aktiviteterne svarer til formålet (jf. § 2).
• at ansætte og fungere som arbejdsgiver for en lokal grøn guide.
• at administrere de midler der bevilliges af Gladsaxe Kommune og andre, der yder tilskud.
• at sørge for budgetlægning, budgetstyring og regnskabsaflæggelse.
• at påse, at aftalte procedurer for samarbejde og kommunikation med foreningens samarbejdspartnere overholdes.
• at der indkaldes til fællesmøder i foreningen et passende antal gange om året, sædvanligvis månedligt.
• at godkende nye Lokal Agenda 21 grupper på baggrund af en skriftlig meddelelse fra gruppen om dens formål og sammensætning, herunder kontaktperson.

Stk. 6. Formanden indkalder og udformer dagsorden til bestyrelsesmøder i samarbejde med den grønne guide. Bestyrelsesmøder afholdes så vidt muligt samme dag som fællesmøderne (jf. §3, stk. 2). Dagsordenen lægges på grøn guide hjemmesiden. Møderne skal som minimum omfatte:
• Godkendelse af dagsorden
• Godkendelse af referat fra sidste møde
• Opfølgning på arbejdsprogrammet og siden sidst
• Økonomi
• Tid og sted for næste møde.

Stk. 7. Der tages referat ved bestyrelsens møder. Referat udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer og den grønne guide.

Ovenstående varetages i dialog og samarbejde med den grønne guide.

§ 8. Foreningens økonomi

Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Stk. 2. Kassereren skal sikre, at den øvrige bestyrelse og guiden løbende orienteres om projektforeningens økonomi, sørge for årlig regnskabsaflæggelse, samt overholdelse af god regnskabsskik. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet fremlægges senest 8 uger efter regnskabsårets afslutning for en kritisk revisor. Det reviderede regnskab tilsendes bestyrelsens medlemmer og Gladsaxe kommune.

Stk. 3. Opløses foreningen fordeles midlerne og foreningens udstyr, inventar m.m. til aktiviteter i Gladsaxe kommune til fordel for foreningens formål.

§ 9. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningens vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede og valgbare (jf. §4) går ind for ændringerne. Forslag herom skal fremsendes til bestyrelsen senest 1. april og offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 2. En beslutning om opløsning af Foreningen kræver:

1) 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede og valgbare (jf. §4) på generalforsamlingen stemmer for dette. Forslag herom skal fremsendes til bestyrelsen senest d. 1. april og offentliggøres samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen, og
2) vedtages et forslag herom, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som ved almindelig flertal kan nedlægge foreningen. Nedstemmes forslaget på den ekstraordinære generalforsamling, fortsætter foreningen uændret.

Note:
På generalforsamlingen i 2007 vælges formand for 1 år og 2 medlemmer for 1 år og 2 medlemmer for 2 år.